Strategi Bjerkvik 2019-2021

Narvik Kommune har vedtatt Strategisk næringsplan for 2018 – 2021 som har til hovedmål å «skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen».

Innhold

Bakgrunn 
Grønn transport, logistikk og infrastruktur som satsingsområde 
Forsvaret som satsingsområde 

Bjerkvik 

 • BTV 
 • HV 16 
 • Medby næringspark 
 • Herjangshøgda, Dypfestjordet, Enrum, Nordre Bjerkvik. 
 • Annen aktivitet 
 • Næringsliv 
 • Kollektivtransport 

Strategi Bjerkvik 

 • Tiltak A – politisk og administrativ 
 • Tiltak B – positiv holdning og innstilling 
 • Fremdriftsplan 
 • Organisering    
        

1. Bakgrunn

Narvik Kommune har vedtatt Strategisk næringsplan for 2018 – 2021 som har til hovedmål å «skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen». Med en målrettet satsing innenfor prioriterte områder: 

Grønn transport, logistikk og infrastruktur – Forsvaret – Reiseliv- Blå næringer – Fornybar energi/kraft skal det skapes 2000 nye arbeidsplasser innen 2025. 

Bydelen Bjerkvik anses å ha spesielle komparative fortrinn for utvikling innenfor områdene Grønn transport, logistikk og infrastruktur og Forsvaret.  

2. Grønn transport, logistikk og infrastruktur som satsingsområde

Narvik er et foretrukket transportknutepunkt for regional distribusjon av gods i Nord Norge, og et knutepunkt for transport av gods med jernbane fra lansdelen til nasjonale og internasjonale destinasjoner. I Strategisk Næringsplan legges det opp til vedlikehold og styrking av dette fokusområdet og Bjerkvik vil være et sentralt element i dette arbeidet. Posten Bring er allerede etablert i Medby Næringspark og større aktører vurderer etablering på Herjanghøgda. Det er en vedtatt målsetting at det skal etableres nye lagerfunksjoner og tjenester inn mot transport og logistikk i strategiperioden. Bjerkvik er også et viktig kollektivknutepunkt. 

3. Forsvaret som satsingsområde

Forsvarets langtidsplan innebærer en kraftsamling i Ofoten. Dette innebærer en betydelig oppbygging av forsvarsaktivitet og er en unik mulighet for Narvik kommune til å øke sin befolkning med unge ressurssterke mennesker. Derfor har Strategisk næringsplan en delmålsetting om å bosette 200 personer (ansatte/familier) i Ofoten. 

Sammen med Evenes kommune arbeider vi for at flest mulig bosetter seg lokalt og i denne sammenheng har Bjerkvik en strategisk plassering, der utvikling, tilrettelegging og markedsføring av Bjerkvik som bo- og aktivitetssenter for Forsvaret, vil være et effektivt tiltak for å innfri næringsplanens målsettinger. 

4. Bjerkvik

Bjerkvik er en bydel i Narvik med ca 2000 innbyggere, sentralt lokalisert i skjæringspunktet mellom Norges sentrale nord syd veiforbindelse E6, og E10 som er øst vest forbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og Sverige. Bjerkvik har en sentral lokalisering til det meste, med den korte avstanden til Narvik i sør (15 km), Harstad/Narvik Lufthavn Evenes i vest (42km) og «forsvarsstedene» Bardufoss (80 km) og Setermoen (60 km) i nord. 

Forsvarets satsing i Ofoten innebærer en betydelig aktivitetsoppbygging på Evenes. Det skal investeres 4 – 5 mrd. i fysisk infrastruktur, og i driftsfasen forventes det å være inntil 650 ansatte og 300 vernepliktige.

For ansatte i Forsvaret vil det være gunstig og rasjonelt å bosette seg i Bjerkvik, med de muligheter og tilbud som bydelen representerer. Kort avstand til bysentrum og kort avstand til arbeidssted. 

4.1. BTV

Bjerkvik Tekniske Verksted med sine 120 ansatte er gitt en strategisk posisjon i Hærens framtidsplaner og det legges opp til investeringer i størrelsesorden 2 – 300 mill. i perioden 2019 – 2021.

BTV vil være Hærens fremste kompetansemiljø på nyinvestert Sør Koreansk artilleri, og nybygging av et betydelig antall kampstøttevogner. Det siste i samarbeid med det tyske konsernet FFG1

Denne satsingen innebærer en endring av avdelingens kompetanse, noe som vil innebære stor interesse og besøk fra utlandet og andre deler av Norge. BTV vil få et betydelig behov for sivile underleveranser, noe som igjen legger til rette for etablering og utvikling av små og mellomstore teknologibedrifter. 

4.2. HV 16

Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt (HV-16) har sin distriktstab i Bjerkvik, med 33 ansatte. 

Distriktet dekker området fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, samt hele Troms fylke. Sjef for HV-16 har det lokale territorielle ansvaret som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter. Sjef HV-16 utøver sin kommando gjennom 18 områdesjefer og én innsatsstyrkesjef. Innsatsstyrken består av rundt 250 befal/soldater på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn for trening og øving. 

Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk. 

4.3. Medby næringspark

11.mai 2017 åpnet Posten og Bring sitt nye logistikksenter på Medby. 120 personer er tilknyttet senteret på 6000 m2, som vil handtere 1,3 mill. pakker og over 50.000 tonn gods i året. I tillegg leverer senteret lagertjenester og temperert gods. Dette senteret er ett av 18 i Norge og erstatter to tidligere terminaler i Narvik, og terminaler i Leknes, Sortland og Harstad. 

Medby næringspark har plass til flere etablere, og det pågår en planprosess i 2019 for å tilrettelegge for økt næringsetableringer. 

4.4. Herjangshøgda, Dypfestjordet, Enrum, Nordre Bjerkvik

Næringstomter i Bjerkvik på tilsammen 370 daa. Narvikregionen trenger store, klargjorte næringsarealer. 

Narvikgården arbeider i tett samarbeid med grunneierne om etablering av et stort næringsareal på Herjangshøgda. Området er på 150 daa og er i kommunedelplanen for Bjerkvik satt av til framtidig næringsområde. Her der det plass til store aktører eller til etablering av flere mindre aktører. 

Dypfestjordet og Enrum er to andre områder som i kommunedelplan for Bjerkvik er avsatt til næring, forretning og truckstop/døgnhvileplass. Det pågår en planprosess for disse områdene for å legge til rette for økt næringsaktivitet. 

Nordre Bjerkvik er avsatt til næring i kommunedelplan for Bjerkvik og er ferdig detaljregulert. Næringsarealet er på ca 111 daa. 

4.5. Annen aktivitet

Bjerkvik har mange aktiviteter som er attraktive både for Forsvaret, lokalbefolkningen og regionen. Det kan nevnes gode muligheter for langrenn, herunder gode fasiliteter for skiarrangement og konkurranser, i tillegg til et stort løypenett for turgåing og mosjon. Disse finnes både i Bjerkvik og på Herjangshøyden. Bjerkvik har svømmehall med et aktivt svømmemiljø og et betydelig skyttermiljø.

Dugnadsånden og det frivillige arbeidet er sterkt representert i Bjerkvik. Bjerkvik har også barnehage, barne- og ungdomsskole og idrettshall. 

4.6. Næringsliv

Bjerkvik er en sentral del av landsdelens største og viktigste logistikkknutepunkt, og ligger midt i mellom Narvik og Evenes. Fra Bjerkvik tar man av nordover på E6 til indre Troms og videre nordover, eller kjører E10 til Evenes og videre til Lofoten og Vesterålen og Harstad. På E10 ikke langt unna ligger også mellomriksvegen til Sverige. 

Næringslivet i Bjerkvik består av mange ulike bedrifter. Det finnes større bedrifter som Posten Bring, Bjerkvik Tekniske Verksted, Thune Transport, Visinor, Møbelringen Bjerkvik, Bjerkvik Hotell, Kjell Hansen Shipping med flere. 

4.7. Kollektivtransport

Det er opprettet et bedre kollektivtilbud mellom Bjerkvik og Narvik etter åpningen av Hålogalandsbrua. Det skal utvikles et godt og omfattende kollektivtilbud mellom Evenes – Bjerkvik – Narvik. Dette vil være et viktig ledd i tilretteleggingen for bolyst og attraktivitet rettet mot lokalbefolkning og potensielle tilflyttere i Bjerkvik. 

I Strategisk næringsplan for Ofoten er det et uttalt mål og jobbe for et grønt skifte. Kollektivtransporten er en viktig del av dette. På sikt ønsker Narvik kommune å få på plass busser som drives av elektrisitet eller hydrogen. Det finnes allerede pågående prosjekt rettet mot dette.

5. Strategi Bjerkvik

Visjon: «En vekstkraftig bydel i en attraktiv by» 

Målsetting: «150 nye bosatte innen 2025» 

Strategi Bjerkvik skal bidra til at bedrifter og mennesker med direkte eller indirekte tilknytning til Forsvarets satsing i Ofoten, skal etablere og bosette seg i bydelen. Den skal synliggjøre muligheter og fortrinn, bidra til et bydelsløft som skal øke trivsel, skape tilhørighet hos innbyggerne, bidra til å styrke samarbeidet internt mellom kommunens bydeler og gi langvarig vekst. 

Strategi Bjerkvik skal gjennomføres ved å: 

Gjøre politiske vedtak, som gjør bydelen til et attraktivt sted for unge mennesker å bosette seg.

Bidra til en positiv holdning og innstilling blant innbyggerne, som skal markedsføre området og bidra til trivsel og positivitet for å stimulere ønske om bosetning.

Markedsføre bydelens fortrinn mot aktuelle målgrupper som Forsvaret, og derigjennom skape attraktivitet og bolyst.  

5.1. Tiltak A – politisk og administrativ

Gjøre politiske vedtak, som gjør bydelen til et attraktiv sted for unge mennesker å bosette seg. 

Tiltak 1 A

Vedlikeholde og opprettholde offentlig infrastrutkur

Hensikt

Bidra til at bydelen kan fremstå med god offentlig infrastruktur for dagens

bosetning og potensielle innflyttere.

Arbeidsmåte

I strategiperioden fatte vedtak som bidrar til utvikling av offentlig infrastruktur, herunder :

Kommunikasjon Barnehagetilbud Skoletilbud

Offtentlige fritidstilbud som svømmebasseng o.l.

Forventet resultat

Et attraktivt samfunn å bo i - og flytte til

 

Tiltak 2 A

Etablere et klart og forutsigbart planverk

Hensikt

Etablere et klart og forutsigbart planverk som gjør det enkelt og

gjennomførbart å utvikle tomter, bygge boliger og andre byggninger.

Arbeidsmåte

Identifisere status relatert til dagens planverk og prosesser. Analysere

behov for endringer og eventuelle nye planer.

Forventet resultat

Et klart og forutsigbart planverk som gjør det enkelt for utbyggere.

 

Tiltak 3 A

Et attraktivt sentrum

Hensikt

Etablere et attraktivt sentrum. Det skal etableres et kollektivknutepunkt som skal legge grunnlaget for utviklingspotensiale i Bjerkvik med fokus på

fortetting og sentrumsutvikling.

Arbeidsmåte

Det gjennomføres en reguleringsplanprosess i Bjerkvik sentrum.

Forventet resultat

Bedre tilrettelegging for bolig – og næringsaktivtet, etablering av gang- og sykkelvei, bedre parkeringsfasiliteter i sentrum, bedre kollektivholdeplasser,

forbrede trafikksikkerheten, og et grønnere sentrum.

5.2. Tiltak B – positiv holdning og innstilling

Skape en positiv holdning og innstilling blant innbyggerne, som skal markedsføre området og bidra til trivsel og positivitet og derigjennom bosetning. Markedsføre bydelens fortrinn mot aktuelle målgrupper som Forsvaret, og derigjennom skape attraktivitet og bolyst

 

Tiltak 1 B

Innvolvere Bjerkviksamfunnet

Hensikt

Skape en positiv holdning og innstilling blant innbygerne, som i neste omgang skal markedsføre området og bidra til trivsel, positivitet og

derigjennom bosetning

Arbeidsmåte

Åpne og/eller rettede møter hvor Bjerkvik sine framtidsmuligheter presenteres og diskuteres. Involvere BTV, HV 16 og andre eksterne i presentasjoner og diskusjoner.

Videre involvere Bjerkviks innbyggere med fokus på unge i referanse/arbeidsgrupper i gjennomføring av strategien.

Forventet resultat

Positiv bosetning som bidrar til strategiens måleoppnåelse.

 

Tiltak 2 B

Kartlegge privat og offentlige næringsaktiviteter i Bjerkvik

Hensikt

Synliggjøre næringsaktvitetene for derigjennom å kunne vise at bydelen kan tilby varierte muligheter for arbeidssøkende. Videre vise at bydelen har nødvendige servicefunksjoner for innbyggere og kan være et sted for

nyetableringer.

Arbeidsmåte

Gjennomgang og bearbeding av eksisterende statistisk materiale samt

bedriftsbesøk.

Forventet resultat

«Næringsregister», som grunnlag for markedsføring.

 

Tiltak 3 B

Kartlegge ledige og potensielle tomtearelaer

Hensikt

Kartlegge alle potensielle arealer for boligbygging og næringsetablering

Arbeidsmåte

Gjennomføre kartlegging av eksisterende materiale

Forventet resultat

Arealregister som grunnlag for markedsføring av bydelen som næring og

boalternativ

 

Tiltak 4 B

Kartlegge lag, foreninger og frivillige organisasjoner i Bjerkvik

Hensikt

Synliggjøre bydelens fritidsengasjement og muligheter. Vise attraktivitet for

personer som vurderer bosetning.

Arbeidsmåte

Gjennomgang og bearbeiding av eksisterende materiale samt samtaler med

«ildsjeler».

Forventet resultat

«Mulighetsregister» som grunnlag for markedsføring. Øke attraktviteten

som bostedsområde og økt bolyst.

 

Tiltak 5 B

Kartlegge relevante fortrinn

Hensikt

Kartlegge og synliggjøre andre relevante fortrinn som gjør Bjerkvik egnet som bosted. Herunder logisitikk, natur, friluftsaktiviteter, nærings/-og

boligtomter m.m.

Arbeidsmåte

Gjennomgang og bearbeding av eksisterende materiale.

Forventet resultat

«Mulighetsregister» som grunnlag for markedsføring.

 

Tiltak 6 B

Etablere og drifte nettportalen Bo i Bjerkvik

Hensikt

Etablere nettportalen Bo i Bjerkvik, som skal synliggjøre resultatene fra Tiltak A og fortløpene presentere ledige jobbmuligheter og aktiviteter.

Arbeidsmåte

Inngå samarbeid med Narvikregionen Næringsforening (NRNF) om utvikling,

drift og vedlikehold av nettstedet.

Forventet resultat

Et digitalt oppslagsverk som markedsfører Bjerkvik overfor potensielle nye innflyttere. En positiv oppfatning av Bjerkvik. Stolthet og positivitet hos lokalbefolkningen, samt bidrag fra innbyggere når det gjelder innsalg av

bydelen mot potensielle nye innflyttere.

 

Tiltak 7 B

Positive sannheter om Bjerkvik

Hensikt

Sørge for positiv oppmerksomhet gjennom offentliggjøring av positive

sannheter jfr. Tiltak 2 B, 3 B, 4 B og 5B for å synliggjøre stedets fortrinn.

Arbeidsmåte

Påvirke til positiv mediaoppmerksomhet gjennom verktøy som Fremover,

Narvik Nu, Nytt fra Narvikregionen, Forsvarets Forum m.fl.

Forventet resultat

Øke kjennskap til bydelens fortrinn og muligheter hos lokalbefolkning og øvrig befolkning i kommunen. Gjøre personell i forsvaret oppmerksom på

det samme.

 

 

Tiltak 8 B

Rettet markedsføring mot personell i Forsvaret

Hensikt

Sørge for at Forsvarets personell blir oppmerksom på Bjerkvik som et attraktivt boområde.

Arbeidsmåte

Kartlegging av potensielle tilflyttere og demografisk sammensetting av tilflyttergrupper. Utarbeide markedsføringsstrategi. Gjennomføre

markedsføring i henhold til strategi. Samarbeid med “Forsvaret 2020” og

“Evenes i vekst”.

Forventet resultat

150 nye bosatte

5.3.  Fremdriftsplan 

5.4.  Organisering

Prosjektet eies av Narvik Kommune v/Futurum AS. Futurum AS v/adm.dir. Terje Steinsund er prosjektansvarlig og rapporterer til Styringsgruppen. Prosjektleder er seniorrådgiver Kjetil Strokkenes, Futurum og prosjektmedarbeidere vil tilknyttes prosjektet i samsvar med behov og framdrift.

Prosjekteier kan i samarbeid med opprette ulike underutvalg / arbeidsgrupper til å jobbe med ulike problemstillinger og tiltak. 

Styringsgruppen: 

 • Svein Erik Kristiansen, Narvikregionens næringsforening
 • Karl Erik Karlsen, Bjerkvik Tekniske Verksted
 • Tone Rustad, Bjerkvik – UNN og Bjerkvik Aktiv
 • Hanne Karin Bjørnå, Bjerkvik, Visinor AS
 • Per Kristian Bruun, Narvik, Forsvaret Person fra idretten/frivilligheten

Strategi Bjerkvik 2019–2021